Projektmenedzsment érettség modell

Tanácsadás / Projektmenedzsment érettség modell

Mérje fel cége projektmenedzsment érettségi szintjét!

Ha szeretne egy személyre szabott cselekvési tervvel kiegészített, átfogó képet kapni szervezetéről, töltse ki 9 pontból álló kérdéssorunkat, melyben a 4 területet részletesebben kibontva, a szervezeti attitűd mérésével kiegészítve készítjük el a vállalati helyzetfeltárást.

A kérdőív kitöltését követően minden válaszadó számára biztosítunk egy egyéni, díjmentes konzultációs alkalmat, ahol lehetőséget nyújtunk az érettség növeléséhez szükséges rövid és hosszútávú teendők részletesebb átbeszélésére.

Projektmenedzsment érettség

A projektmenedzsment sikeressége több tényezőtől függ, mely tényezők érettsége szervezetenként eltérő lehet, attól függően, hogy a szervezet mekkora hangsúlyt fektet a projektekre, mennyi ideje foglalkoznak az alap üzleti tevékenységtől eltérő feladatokkal, ezek mekkora volument tesznek ki, és függ még az ezen feladatokat végző szereplők jártasságától, kapacitásától, valamint a szervezeti attitűdtől, elkötelezettségtől.

Amikor egy szervezet úgy dönt, fejlődni szeretne, a célok kitűzésekor érdemes megvizsgálnia, hogy mi a jelenlegi működésének sajátossága, melyik az a részterület, ahol beavatkozásokat tud eszközölni. Ezen diagnosztika strukturált és áttekinthető véghezviteléhez nyújt segítséget a Szinergia Projektmenedzsment Érettség Modellje.

Szinergia Projektmenedzsment Érettség Modell

Az alábbi modell az amerikai PMI (Project Management Institute) nemzetközi sztenderdjei mentén a hazai környezetek és sajátosságok figyelembevétele mentén készült.

A modell 4 kulcsterületet fogalmaz meg egy szervezet projektmenedzsment érettségének kapcsán, és minden területen 5 érettségi szintet állít fel. A 4 terület a Szervezet, a Kompetencia, a Módszertan, valamint a Digitalizáció területe.

Az alábbiakban részletesebben is megismerheti modellünk 4 kulcsterületét és egy rövid szervezeti öndiagnózist végezve felmérheti, hogy vállalata milyen érettségi szinten áll jelenleg projektmenedzsment szempontból.

A projektmenedzsment érettség dimenziói

Az alábbiakban láthatja a modell kulcsterületeinek szintenkénti leírását, amely segítségül lehet egy öndiagnózis fellálításához vagy a szervezet továbbfejlesztésének támogatásához.

Szervezet

A projektérettség vizsgálatakor mérvadónak tekintjük, hogy a szervezet képes-e rendszerszinten, magas színvonalon működtetni a projektmenedzsmentet, tisztázott-e a projektben résztvevők szerep- és hatásköre, illetve hogy hogyan kezeli a változásokat.

Optimalizált szervezeti szint

5. szint: Ebben az esetben a szervezet céljai és a projektek összhangban állnak egymással, ezen céloknak megfelelően alakulnak a jogkörök és felelősségi körök, a szereplők felhatalmazása projekthez illesztett. A szervezet a változásokra épít, azokat lehetőségnek tekint.

Integrált szervezeti szint

4. szint: Az érettség ezen szintjén a szervezet kiemelt területként kezeli a projekteket, azonban azok nem minősülnek stratégiai területnek. A hatáskörök tiszták ugyan, azonban felhatalmazásbeli hiányosságok előfordulnak.

Sztenderdizált szervezeti szint

3. szint: Ezen az érettségi szinten a projektek lokálisan vannak kezelve, a projektkultúra területenként eltér, ahogyan a felőségi körök és a felhatalmazások mértéke is. A folytonos fejlesztés helyenként már a kultúra része, azonban nem az egészére terjed ki.

Operatív szervezeti szint

2. szint: Ilyenkor a projektek ad-hoc szerveződnek, és az adott esetben ismert projekt szerepkörök nem alkalmazottak. A változások és a fejlesztések leginkább ad-hoc jelleggel történnek.

Ad-hoc szervezeti szint

1.szint: Az alaptevékenységgel összefüggő feladatok nem válnak el az azoktól túlmutató, komplex feladatoktól. Ennek megfelelően projektkultúra és projekthez köthető funkciók nem ismertek.

Kompetencia

A humán kompetencia kulcsszerepet játszik a projektek sikerességében. A projektben érintettek, vagyis a projektvezetők, projekttagok, valamint a szponzorok szakmai, hard és soft ismeretének szintje és ezen területek fejlesztésének tudatossága együttesen határozzák meg a projektmenedzsment érettségét a kompetencia hatásterületén.

Optimalizált kompetencia szint

5. szint: A projektben érintettek rendelkeznek a szerepükhöz szükséges minden kompetenciával, melyeket egységes képzési rendszerben sajátítanak el, valamint hatékony tudásmegosztó platformokat működtetnek a kompetenciafejlesztés és erősítés érdekében.

Integrált kompetencia szint

4. szint: A projekt kompetenciákat támogató képzési rendszer több szintű, a képzés szerepkörök mentén történik, azonban a rendszer csak részben követi le a nemzetközi trendeket és fejlesztéseket. A projektben érintettek továbbra is kompetensek szerepüket és feladataikat illetően.

Sztenderdizált kompetencia szint

3. szint: A képzési rendszer több szintű, a szerepkörök mentén történő képzés nem tesz különbséget hard és soft fejlesztések között. A tudásmegosztás megjelenik, azonban nem rendszerszintű.

Operatív kompetencia szint

2. szint: Különböző képzések érhetők el az érintettek számára, azonban szerepkörök szerinti képzések nincsenek. A tudásmegosztó platformok hiányoznak, vagy ad-hoc működnek. A hasonló szerepkört betöltő munkatársak kompetenciáiban eltérések mutatkoznak.

Ad-hoc kompetencia szint

1.szint: A tudásátadás ad-hoc, képzési rendszer kidolgozatlan. A tudásátadás nagyrészt a szervezeti tapasztalatok alapján történik. A hasonló szerepkört betöltő munkatársak kompetenciáiban jelentős eltérések mutatkoznak.

Módszertan

A projektmenedzsment metodológiai érettségében meghatározó szerepet játszik a módszertanok tudatos alkalmazása, a folyamatok szabályozottsága, valamint a projektportfólió és a programok stratégiai szinten való kezelése.

Optimalizált módszertani szint

5. szint: A projektmódszertanok projekt, portfolió és program szinten is sztenderdizáltak, a felsővezetés is átlátja a prioritásokat, objektív alapon indít projekteket. Az alkalmazott módszertanok kiválasztása a projekt, a termék és a környezeti sajátosságok figyelembevételével történik.

Integrált módszertani szint

4. szint: A program és a portfolió kezelés tudatos, a prioritások illesztése esetenként utólagos lehet. A módszertanok központilag fejlesztettek és rendszerezettek, többféle módszertan ismert és alkalmazott.

Sztenderdizált módszertani szint

3. szint: A projekt módszertanok leírása világos, jó gyakorlatok vannak. A módszertanok nagyrészt egységesek, azonban a kivitelezésük és alkalmazásuk projektenként jelentős eltérést mutat.

Operatív módszertani szint

2. szint: A projektek működnek, azonban a sikerük nem kiszámítható. A használt módszertanok személyfüggőek. Az igények és a követelmények felmérése esetleges, a kockázatkezelés eseti.

Ad-hoc módszertani szint

1.szint: A hagyományos munkavégzés eszköztára nagyrészt egyezik a projektekével. A követelmények, szükségletek, sikerkritériumok tisztázatlanok, ahogyan az alkalmazott módszertanok és folyamatok is.

Digitalizáció

A projektek tervezéséhez és kézbentartásához elengedhetetlen az adatalapú döntéshozatal, melyhez szükség van a megfelelő digitális rendszerek kiválasztására és azok rutinszerű használatára. Az adatok aktualitása és a naprakész kimutatások hozzájárulnak a megfelelő stratégiai döntések megszületéséhez.

Optimalizált digitalizációs szint

5. szint: A projektekről átfogó és magas szintű, valós idejű riportok is elérhetők, ezek automatikusan állnak elő, valamint az adattartalmuk megbízható. A riportok és kimutatások automatikusan álnak elő, döntéselőkészítő funkcióval bírnak.

Integrált digitalizációs szint

4. szint: A projektekről valós idejű kép érhető el kimutatások és riportok formájában, a riportok egységesek, azonban nem minden összefüggést fednek le. Az infrastrukturális feltételek minden érintett számára adottak.

Sztenderdizált digitalizációs szint

3. szint: A Menedzsment számára elérhetők a projektkimutatások, a portfólió szintű adatok hiányosak, és a bemeneti adatok valóságtartalma és aktualitása esetenként megkérdőjelezhető. Az adatfelvitel és riporting többnyire manuális.

Operatív digitalizációs szint

2. szint: Az elérhető kimutatások hiányosak és gyakran utólagosak. Az adatok valóságtartalma nem megbízható. Az infrastrukturális feltételek, hardware és software támogatás csak bizonyos résztvevők számára elérhetők.

Ad-hoc digitalizációs szint

1.szint: Riportok és kimutatások esetlegesek vagy nincsenek. A projektek során használt digitális eszközökre, rendszerekre nincs kialakult gyakorlat, iránymutatás, használatuk személyfüggő.

+1 Attitűd

A fenti területek vizsgálatakor kapunk egy statikus képet a jelenlegi állapotról és a fejlesztési lehetőségekről. A fejlesztések megvalósulása, tartóssága ugyanakkor azon is múlik, hogy milyen a szervezet attitűdje: mennyire motivált abban, hogy ezeken a területeken előrelépést érjen el.

Attitűd-ábra

Személyre szabott projektmenedzsment érettség felmérés

Ha szeretne egy személyre szabott cselekvési tervvel kiegészített, átfogó képet kapni szervezetéről, töltse ki 9 pontból álló kérdéssorunkat, melyben a 4 területet részletesebben kibontva, a szervezeti attitűd mérésével kiegészítve készítjük el a vállalati helyzetfeltárást.

A kérdőív kitöltését követően minden válaszadó számára biztosítunk egy egyéni, díjmentes konzultációs alkalmat, ahol lehetőséget nyújtunk az érettség növeléséhez szükséges rövid és hosszútávú teendők részletesebb átbeszélésére.

Érdeklődés